Η Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ENOE) που ιδρύθηκε το 2006 έχει ως στόχους:

  • την ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομικής και διοίκησης, ως διακριτών γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, με την μελέτη όλων των δραστηριοτήτων και επιπτώσεων της ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία.

  • την ενθάρρυνση της ορθολογικής και με επιχειρήματα επιστημονικής συζήτησης και μελέτης των εφαρμογών της ναυτιλιακής οικονομικής και διοίκησης, καθώς και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών και έρευνας.

  • Την συνεργασία και την υποστήριξη των θεσμικών φορέων στην επεξεργασία και διαμόρφωση απόψεων, θέσεων και πολιτικών.

Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι οικονομολόγοι ή οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη  ναυτιλία, έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη σχετική ενότητα  (Μέλη) δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης είτε στον χώρο των επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση:

  • Μελετά, ερευνά και αναζητεί βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμογή στον χώρο της ναυτιλίας και επιδρούν στο ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον

  • Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές συναντήσεις.

  • Επιβραβεύει και ενθαρρύνει καινοτόμες δράσεις, αξιόλογα αποτελέσματα ή στοχευμένες συμπεριφορές που αναβαθμίζουν την ναυτιλία

  • Συνεργάζεται και συνεργεί με άλλους φορείς ώστε να δημιουργεί κοινά πρότυπα και διαχρονικές αξίες που αφορούν το θαλάσσιο οικονομικό περιβάλλον

  • Υποστηρίζει με δράσεις της όλες τις προσπάθειες των συλλογικών φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων από όλον τον κόσμο που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και προοπτικές

  • Αναπτύσσει σχέσεις με άλλους οργανισμούς, ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς.