Κάθε φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με, ή ενδιαφέρεται για, την ναυτιλιακή οικονομική μπορεί να γίνει Τακτικό Μέλος της ΕΝΟΕ, με τις προϋποθέσεις ότι:

(α) είναι κάτοχος προπτυχιακού, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού, τίτλου σπουδών Ανώτατων Οικονομικών Σχολών, ή Σχολών Επιστήμων της Διοίκησης, ή άλλων Σχολών με γνωστικό αντικείμενο που συμπεριλαμβάνει την ναυτιλιακή οικονομική και (β) ότι έχει προταθεί από ένα Τακτικό Μέλος της ΕΝΟΕ

Κάθε Οργανισμός, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Εταιρία που η δραστηριότητα τους σχετίζεται με την ναυτιλιακή οικονομική, μπορεί να γίνει Συνεργαζόμενο Μέλος της ΕΝΟΕ, με τις προϋποθέσεις ότι:

 (α) έχει προταθεί από δύο (2) Τακτικά Μέλη της ΕΝΟΕ και (β) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση της ΕΝΟΕ έχει εγκρίνει την συμμετοχή αυτή.

Το γεγονός ότι ένας επιστήμονας είναι μέλος σε ένα Οργανισμό, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Εταιρία που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου μέλους της ΕΝΟΕ, δεν του στερεί την δυνατότητα να αποκτήσει ο ίδιος την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους ή του Φοιτητή-Μέλους της ΕΝΟΕ.

Κάθε φοιτητής Ανώτατων Οικονομικών Σχολών, ή Σχολών Επιστήμων της Διοίκησης, ή άλλων Σχολών με γνωστικό αντικείμενο που συμπεριλαμβάνει την ναυτιλιακή οικονομική, μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Φοιτητή-Μέλους, με τις προϋποθέσεις ότι:

(α) έχει προταθεί από ένα Τακτικό Μέλος της ΕΝΟΕ και (β) αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένος φοιτητής μερικής ή πλήρους απασχόλησης και δηλώνει το αναμενόμενο χρονικό διάστημα φοίτησης

Η ΕΝΟΕ διαθέτει τρεις κατηγορίες μελών:
Τακτικά Μέλη
Φοιτητές Μέλη
Συνεργαζόμενα Μέλη

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της ΕΝΟΕ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στις ενέργειες της Ένωσης για την προώθηση των στόχων της.

Τα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΟΕ με δικαίωμα λόγου και ψήφου, συμμετοχής στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και να εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 16 περί αρχαιρεσιών. Έχουν επίσης δικαίωμα παραλαβής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, των ενημερωτικών δελτίων για τις δράσεις της Ένωσης.

Τα Συνεργαζόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΟΕ με δικαίωμα λόγου και ψήφου, συμμετοχής στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και να εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 16 περί αρχαιρεσιών. Κάθε Συνεργαζόμενο Μέλος μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο που θα παρακολουθεί και θα ψηφίζει εκ μέρους του στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΟΕ. Κάθε Συνεργαζόμενο Μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου και το δικαίωμα παραλαβής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, δύο αντιτύπων των ενημερωτικών δελτίων και δυο αντιτύπων του Επιστημονικού Περιοδικού της ΕΝΟΕ.

Οι Φοιτητές-Μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΟΕ, και της παραλαβής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, των ενημερωτικών δελτίων και του Επιστημονικού Περιοδικού της ΕΝΟΕ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Το σύνολο των μελών υποχρεούται να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ετήσιες εισφορές τους, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και να συμμετέχουν ισότιμα στις ενέργειες της ΕΝΟΕ για την προώθηση των στόχων της.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές προηγούμενων ετών και του έτους αποχώρησής του.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου ή δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους περισσότερο των δώδεκα (12) μηνών, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται εγγράφως από αυτό, και εάν δεν συμμορφωθούν, διαγράφονται από την Ένωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους της διαγραφής.